Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Phòng học trực tuyến (Tuần học số) học kỳ 2, Năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc 16:19 | 07/12/2023 )
 
* Phòng học trực tuyến 
- Sinh viên dử dụng mail trường để đăng nhập vào phòng học
- Sinh viên vào đúng phòng học trực tuyển của lớp (không được vào phòng học của lớp khác)
- Lịch học theo thời khóa biểu.
--------------------------
* Khóa 2021 (M26)
M26A
M26B
M26C
M26D
M26E
M26G
M26H
M26I
---------------------------
* Khóa 2022 (M27)
---------------------------
* Khóa 2023 (M28, MV10)
M28A
M28B
M28C
M28D
M28E
M28G
MV10
----------------------------

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (điều chỉnh)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 06.11 đến 29.12.23
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 09.10 đến 03.11.2023
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 18.9 đến 06.10.2023
Thời khóa biều khóa 2022 (M27) từ ngày 28.8.2023 đến 15.9.2023
Thời khóa biểu khóa 2021 từ ngày 21.8.2023 đến 15.9.2023
Lịch thi kết thúc học phần lần 2_học kỳ 2_năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu khóa 2021 từ ngày 07/8 đến 18/8/2023
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần lần 1_học kỳ 2_năm học 2022 - 2023 của khóa 2021 (M26)
Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của khóa 2021, 2022
Thời khóa biểu khóa 2020, 2021 từ ngày 24.4 đến 19.5
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 20.02 đến ngày 10.03.2023
Thời khóa biếu từ ngày 06/02/2023 đến 14/02/2023 (điều chỉnh)
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020 và 2021
 
Tổng lượt truy cập: 1673054 - Số sinh viên Online: 28
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com