Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
LỊCH THI
 
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023 - 2024
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023 - 2024
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của khóa 2021, 2022 (điều chỉnh)
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của khóa 2021, 2022 (điều chỉnh)
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của khóa 2021, 2022
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Lịch thi lần kết thúc học phần (thi lần 2) học kỳ 1 năm học 2021 - 2022_khóa 2021 (M26)
Lịch thi lần kết thúc học phần (thi lần 2) học kỳ 1 năm học 2021 - 2022_khóa 2021 (M26)
Lịch thi lần 2 và cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022_khóa 2019 và 2020
Lịch thi lần 2 và cải thiện điểm học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022_Khóa 2021
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022_Khóa 2021
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Lịch thi lại và CTĐ học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi lại và CTĐ học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2019,2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2019,2020
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của khóa 2018 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của khóa 2018 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của khóa 2018
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của khóa 2018
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 2 năm học 2019-2020
Lịch thi cải thiện điểm - học kỳ 2 năm học 2019-2020
Tổng lượt truy cập: 1673055 - Số sinh viên Online: 29
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com